Seamus Odowd's SKIF Karate-Do & Kanazawa No Bo Sho Kata Seminar -  Rochester, NH
August 2009

 


 

Return to Home Page