Dojo Kun narrated by Nobuaki Kanazawa Sensei.

Nobuaki Kanazawa Sensei narrating the Dojo Kun

 DOJO KUN
MORALS OF THE DOJO

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto
TO STRIVE FOR THE PERFECTION OF CHARACTER

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto
TO DEFEND THE PATHS OF TRUTH

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto
TO FOSTER THE SPIRIT OF EFFORT

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto
TO HONOR THE PRINCIPLES OF ETIQUETTE

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto
TO GUARD AGAINST IMPETUOUS COURAGE


Return to Home Page